CAC-UA "Cup of Zaporozhye-2016"

Zaporozhye, Ukraine

Amber Eyes Wood Mark:

Very promising - 1, Best Female Puppy, Best Puppy of Breed!

Expert: Victor Shyjan (Ukraine)
Handler: Ilias Kdyrov